NHẠY CẢM TRUYỀN THÔNG

NHẠY CẢM TRUYỀN THÔNG

Nhạy cảm của người làm truyền thông là điều rất quan trọng. Hệ giá trị mỗi thời mỗi khác. Cái bình thường ngày xưa giờ lại thành quái dị. Cái hay ho ...
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Tỷ giá ngoại tệ